Posts

Showing posts from June, 2019

汉语之美一例

汉语最具文学性     网络中流传着一首英文诗:     You say that you love rain,  but you open your umbrella when it rains.  You say that you love the sun,  but you find a shadow spot when the sun shines.  You say that you love the wind,  but you close your windows when it blows.  This is why I am afraid,  you say that you love me too.  ——莎士比亚  普通版:  你说你爱雨,  但当细雨飘洒时你却撑开了伞;  你说你爱太阳,  但当它当空时你却看见了阳光下的暗影;  你说你爱风,  但当它轻拂时你却紧紧地关上了自己的窗;  你说你也爱我,  而我却为此烦忧。  文艺版:  你说烟雨微芒,兰亭远望;  后来轻揽婆娑,深遮霓裳。  你说春光烂漫,绿袖红香;  后来内掩西楼,静立卿旁。  你说软风轻拂,醉卧思量;  后来紧掩门窗,漫帐成殇。  你说情丝柔肠,如何相望;  我却眼波微转,兀自成伤。  诗经版:  子言慕雨,启伞避之。  子言好阳,寻荫拒之。  子言喜风,阖户离之。  子言偕老,吾所畏之。  离骚版:  君乐雨兮启伞枝,  君乐昼兮林蔽日,  君乐风兮兰帐起,  君乐吾兮吾心噬。  五言诗版:  恋雨偏打伞,爱阳却遮凉。  风来掩窗扉,叶公惊龙王。  片言只语短,相思缱绻长。  郎君说爱我,不敢细思量。  七言绝句版:  恋雨却怕绣衣湿,  喜日偏向树下倚。  欲风总把绮窗关,  叫奴如何心付忖。  七律版:  江南三月雨微芒,罗伞叠烟湿幽香。  夏日微醺正可人,却傍佳木趁荫凉。  霜风清和更初霁,轻蹙蛾眉锁朱窗。  怜卿一片相思意,犹恐流年拆鸳鸯。     汉语具有模糊性、随意性、简约性,这是它的文学性和艺术性之所在。上述中英诗歌对比指出,中文最具文学性,中文诗词是世界上最优美的文学形式。

粽子是甜的好还是咸的好呢?

Image
Zòngzi shì zhōngguó chuántǒng jiérì—— 粽 子   是 中 国        传 统 节 日 ---- duānwǔ jié dì měishí fúhào, 端 午 节    的   美 食   符 号, yóuyú nánběifāng wénhuà chāyì dà, 由于   南北方       文化     差异大, gèdì shícái hé kǒuwèi bùtóng, 各地    食材  和  口味     不同, zìgǔ jiù yǒu “nánběi tián xián” zhī zhēng. 自古    就有     “南北甜咸”            之争。 Zài duānwǔ jié zhè yītiān, 在    端午节 这一天, láizì běi fāng hé nánfāng de 来自       北方      和   南方的 xiǎo zòngzimen lùxù huìjù zài huáihé mǎtóu. 小 粽子们        陆续    汇聚在          淮河 码头。 Tián duì yǒu dà zǎo zòng, dòushā zòng, bā bǎo zòng, 甜队 有           大 枣 粽、   豆 沙 粽、      八 宝 粽, xián duì yǒu dànhuáng zòng, huǒtuǐ zòng yǐjí xiǎo chuān zòng. 咸 队         有   蛋 黄 粽、       火腿粽           以及  小 川 粽。 Yī kāishǐ dàjiā zhǐshì ànzì bǐpīn tóngbàn shùliàng de duōguǎ, 一开始      大家 只是     暗自      比拼 同伴 数量    的 多寡, hòulái bèi kàn rènào de yú ermen qǐhòng, 后 来 被看 热闹 的鱼儿们

辅助教学生字认读短视频《中文》第一册

lesson 1 lesson 2 lesson 3 lesson 4 lesson 5 lesson 6 lesson 7 lesson 8 lesson 9 lesson 10 lesson 11 lesson 12